REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

 

REGULAMIN

1. Wstęp

Granfish Sp. k. JWM Nord Sp. z o.o. będąc właścicielem marki Elewator Gdańsk Hostel wprowadza niniejszy regulamin celem realizacji postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) w związku z działalnością prowadzoną z wykorzystaniem portalu www.gdanskhostel.pl .

2. Definicje

 • Usługi świadczone drogą elektroniczną: świadczenia realizowane przez usługodawcę na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych oraz sieci internetowej, zwane w dalszej części „usługą”.
 • Usługodawca: Granfish Sp. k. JWM Nord Sp.  z o.o., Grabno 28, 76-270 Ustka.
 • Usługobiorca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 • System teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

3. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin udostępniony jest Usługobiorcom nieodpłatnie na stronie internetowej www.gdanskhostel.pl .
 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług portalu jest zapoznanie się Usługobiorcy ze wspomnianym regulaminem oraz akceptacja jego zapisów.
 • Zakazuje się Usługobiorcom wprowadzania do serwisu treści o charakterze nieprawdziwym, bezprawnym, obraźliwym oraz treści mogących wywołać uszkodzenia systemów informatycznych.   

4. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Świadczenie usług w ramach serwisu realizowane jest zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.
 • Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów regulaminu.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  • Komputer osobisty z dostępem do sieci internetowej.
  • System operacyjny Windows.
  • Przeglądarka Internet Explorer, Chrome lub Firefox.
  • Wtyczka Adobe Flash Player.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do konserwacji systemu teleinformatycznego, co może skutkować czasowymi utrudnieniami w korzystaniu z usług.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z regulaminu, jeżeli są one spowodowane czynnikami, na które Usługodawca nie ma wpływu. W przypadku zaistnienia takich czynników realizacja usługi zostanie zawieszona na czas ich trwania.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy naruszającego regulamin.
 • Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji przekazywanych przez Usługobiorcę, chyba że informacje te są niezbędne do realizacji usługi.
 • Zabrania się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca deklaruje świadczenie drogą elektroniczną usług obejmujących:

 • Rezerwacje miejsc noclegowych w Elewator Gdańsk Hostel:
  • Rezerwacji dokonuje się poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej: www.gdanskhostel.pl .
  • Ceny noclegów zamieszczone na portalu odnoszą się do jednej doby za jedno miejsce noclegowe. Zawierają one podatek VAT, opłatę klimatyczną oraz śniadanie w formie bufetu.
  • Walutą rozliczeniową jest polski złoty (PLN).
  • Wszelkie opłaty związane z płatnościami bezgotówkowymi ponosi Usługobiorca.
  • Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie przedpłaty określonej przez Usługodawcę.
  • Proces rezerwacji zostaje zakończony po wygenerowaniu przez system numeru potwierdzenia.
  • Jeżeli Usługobiorca podczas procesu rejestracji stwierdzi wadliwe działanie systemu, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę, celem prawidłowego wykonania usługi.
  • Rezerwacja może zostać anulowana w systemie, jeżeli warunki oferty na to zezwalają.
  • Zwrot kosztów rezerwacji zostanie dokonany w wysokości wpłaconych środków, w ciągu 7 dni roboczych.
 • Informacje i promocje własnych usług:
  • Wszelkie informacje niezwiązane z realizacją usługi są wysyłane wyłącznie po uzyskaniu zgody od Klienta na otrzymywanie treści reklamowych, która może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie procesu rezerwacji.
  • Wspomniane powyżej treści ograniczają się do promocji własnych usług w formie Newslettera.
  • Działania promocyjne realizowane są za pomocą serwisu www.gdanskhostel.pl .
  • Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera wysyłając odpowiednią dyspozycję na adres e-mail Usługodawcy.

6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 • Umowa zawierana jest poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie Usługodawcy.
 • Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymanie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres. Wiadomość ta powinna zawierać numer rezerwacji.
 • W celu prawidłowej realizacji usługi, Usługobiorca zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z powodu podania przez Klienta danych niezgodnych z prawdą.
 • Zawierając umowę z Usługodawcą, Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Serwisu Internetowego oraz Regulaminu Pobytu, dostępnych na stronie internetowej oraz w recepcji hostelu, pod rygorem zerwania umowy.
 • Faktury VAT wystawiane są na życzenie Usługobiorcy, po złożeniu przez niego odpowiedniej dyspozycji drogą e-mailową lub w formularzu kontaktowym. Wspomniana dyspozycja powinna zawierać następujące dane: nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP. Fakturę można odebrać w recepcji hostelu lub zostanie ona wysłana na adres e-mail.
 • Zgodnie z art. 38 p. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy usługi zawartej na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa.

7. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dostęp do sieci internetowej zależny jest od operatora usług telekomunikacyjnych, brak stabilnego dostępu może zakłócić proces rezerwacji.
 • Komunikacja elektroniczna narażona jest na ingerencję osób nieupoważnionych oraz złośliwego oprogramowania.
 • Istnieje ryzyko otrzymywania niezamawianej informacji handlowej (tzw. spam).
 • Usługobiorcy realizujący płatności z wykorzystaniem środków elektronicznych mogą być narażeni na kradzież danych autoryzujących takie płatności.

8. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi

Serwis internetowy www.gdanskhostel.pl wykorzystuje pliki typu cookies. Są to pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy w celu dostosowania strony internetowej do ustawień i preferencji jej użytkownika. Wspomniane pliki nie służą do personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

 9. Reklamacje

 • Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji o ile jest ona związana z wykonywaniem usługi przez Usługodawcę.
 • Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty wykonywania usługi lub daty, kiedy usługa miała zostać wykonana, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gdanskhostel.pl lub pisemnie w recepcji obiektu.
 • Reklamacji nie podlegają nieprawidłowości wynikające z:
  • Podania przez Usługobiorcę błędnych danych podczas procesu rezerwacji.
  • Naruszenia warunków Regulaminu Serwisu Internetowego oraz Regulaminu Pobytu.
  • Nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego lub łącza internetowego po stronie Usługobiorcy.
  • Działalności osób trzecich lub złośliwego oprogramowania.
 • Reklamacji podlegają:
  • Niedotrzymanie przez Usługodawcę terminu świadczenia usługi.
  • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
  • Niewłaściwe rozliczenie usługi.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rezerwacji oraz opis zgłoszonych nieprawidłowości.
  • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Dla rezerwacji dokonanych przed jego zmianą wersją właściwą będzie ta, która obowiązywała w chwili przyjęcia zgłoszenia rezerwacji.

 

Regulamin pobytu

1.

Postanowienia ogólne

 Niniejszy Regulamin pobytu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania Gości na terenie Hostelu Elewator Gdańsk Hostel [dalej: Hostel lub Elewator Gdańsk Hostel] prowadzonego przez Granfish Spółka komandytowa JWM Nord Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grabnie 28, 76-270 Ustka, posiadającą NIP: 8392802424, REGON: 771535793, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000563777 [dalej: Spółka].

 1. Regulamin pobytu stanowi integralną część umowy o świadczenie usług noclegowych zawartej ze Spółką.
 2. Do zawarcia ze Spółką umowy o świadczenie usług hotelowych dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Elewator Gdańsk Hostel lub poprzez zameldowanie Gościa w Hostelu. Dokonując czynności opisanych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu pobytu i akceptuje jego postanowienia.
 3. Niniejszy Regulamin pobytu obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej gdanskhostel.pl, w recepcji Hostelu oraz na każdym jego piętrze.

 2

 1. Doba noclegowa w Hostelu trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli Gość nie zadeklaruje późniejszego przyjazdu, dokonana przez niego rezerwacja jest gwarantowana do godziny 18:00, po tej godzinie Gość zostanie przyjęty tylko w przypadku dysponowania przez Hostel wolnymi miejscami.

3

Podczas meldowania się osoba wynajmująca pokój lub miejsce hostelowe winna okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa nieposiadającego ważnego dokumentu tożsamości.

 4

 1. Niewymeldowanie się przez Gościa do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, nie jest to jednak tożsame z przedłużeniem pobytu.
 2. W przypadku, gdy pokój lub w łóżko pokoju wieloosobowym [dalej: miejsce hotelowe] nie zostaną zwolnione do godziny 12:00, a to miejsce hostelowe zarezerwowane są na kolejną dobę przez inną osobę, wówczas obsługa Hostelu uprawniona jest do wejścia do pokoju podczas nieobecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do depozytu.

 5

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, najmując miejsce hotelowe, przyjmuje się, że zostały one wynajęte na jedną dobę.

 6

Chęć przedłużenia pobytu winna być przez Gościa zgłoszona w recepcji Hostelu do godziny 10:00. Prośba ta może zostać spełniona wówczas, jeżeli Elewator Gdańsk Hostel będzie dysponował wolnym miejscem hostelowym.

 7

Na terenie Hostelu dostępna jest dla Gości Hostelu bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wifi. Hasło można uzyskać w recepcji Hostelu.

 8

Śniadania serwowane są w godzinach od 7:00 do 10:00.

 9

Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.

 10

Elewator Gdańsk Hostel zastrzega sobie prawo do przeprowadzania doraźnych prac konserwacyjnych, w celu eliminacji zgłoszonych usterek, podczas pobytu Gości.

 

Rezerwacja i opłaty

 11

Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry).

 12

Cena za nocleg wynika z zawartej ze Spółką Umowy i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w Hostelu. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej Hostelu w zakładce ”REZERWACJE”. Hostel zastrzega sobie prawo zmian cen na czas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

 13

 1. W szczególnych wypadkach Elewator Gdańsk Hostel zastrzega sobie możliwość pobrania od Gościa kaucji zwrotnej.
 2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 powyżej zabezpiecza pokrycie należności z tytułu najmu miejsca hotelowego lub ewentualnych szkód powstałych z tytułu nieprawidłowego korzystania przez Gościa z Hostelu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia miejsca hotelowego.
 3. Pobrana na zasadach określonych w niniejszym paragrafie kaucja podlega zwrotowi w kwocie pozostałej po potrąceniu należności określonych w ust. 2 powyżej.
 4. Pobrana od Gościa kaucja zwrotna nie podlega waloryzacji.

 14

W przypadku pobytu grupowego organizator grupy zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników i przekazania jej recepcji Hostelu.

 15

Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji.

 

Zasady korzystania z usług Hostelu

 16

W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca noclegowe), dlatego Goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.

 17

Elewator Gdańsk Hostel może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować w trakcie trwającego pobytu Gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin Hostelu lub zasady współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

 18

 1. Osoby nie zameldowane w Hostelu nie mogą przebywać na terenie obiektu.
 2. Zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w Hostelu. Gość Hostelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet przed upływem terminu, za który uiścił opłatę.

 19

 1. Istnieje możliwość zaakceptowania przez Hostel pobytu dzieci poniżej 16 roku życia jedynie w przypadku rezerwacji całych pokoi.
 2. W trakcie całego pobytu dzieci muszą znajdować się pod opieką rodziców.
 3. Hostel nie bierze odpowiedzialności za nieletnich pozostawionych bez opieki. Za zachowanie dzieci, w tym wyrządzone szkody odpowiadają ich opiekunowie.

 20

 1. Istnieje możliwość zaakceptowania przez Hostel pobytu małych zwierząt jedynie w przypadku rezerwacji całych pokoi. Pobyt zwierzęcia musi być potwierdzony przez Hostel przed przyjazdem Gości.
 2. Za pobyt zwierzęcia Hostel pobiera dodatkową opłatę w wysokości 50 PLN/dobę.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Hostelu bez uprzedniego powiadomienia o tym recepcji oraz bez uzyskania zgody Hostelu.

 21

Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków narkotyzujących oraz substancji psychotropowych.

 22

 1. Obowiązkiem Gościa jest utrzymywanie porządku zarówno w pokojach jak i w częściach wspólnych Hostelu.
 2. Podczas dłuższych pobytów tych samych Gości pokoje przez nie zajmowane sprzątane są po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel jest wymieniana po siódmej dobie hostelowej.

 

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

 23

Hostel nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz niedogodności spowodowane podaniem przez Gościa nieprawdziwych danych podczas procesu rezerwacji.

 24

Elewator Gdańsk Hostel pozostawia do dyspozycji gości w każdym pokoju zamykaną na klucz szafkę na pozostawienie swoich rzeczy osobistych. Tym samym Hostel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości, z zastrzeżeniem §25, o ile rzeczy te nie pozostawały w zamkniętej na klucz szafce w pokoju.

 25

Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe lub inne przedmioty wartościowe lub przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną, nie pozostawione w depozycie, Elewator Gdańsk Hostel nie ponosi odpowiedzialności.

 26

Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.).

 27

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałe na skutek jego nieprawidłowego działania czy zaniechania.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję Hostelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 28

 1. Goście w celu uzyskania dostępu do miejsc hotelowych otrzymują od Hostelu kartę magnetyczną.
 2. W przypadku utraty którejkolwiek z udostępnionych Gościowi kart pobierana jest od niego opłata w wysokości 50,00 PLN za każdą zgubioną kartę.

 29

 1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. Osoby nieprzestrzegające zakazu palenia zostaną obciążone kosztami dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości 300 PLN za każde pomieszczenie, w którym stwierdzono obecność dymu tytoniowego.
 3. Palenie tytoniu lub używanie otwartego ognia może spowodować włączenie alarmu przeciwpożarowego, co skutkować będzie obciążeniem Gościa kosztami nieuzasadnionego wezwania staży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 500 PLN.

 30

 1. Na Gościa naruszającego ciszę nocną zostanie nałożona kara w wysokości 100 PLN.
 2. W skrajnych przypadkach, za rażące naruszenie ciszy nocnej Hostel upoważniony jest do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy zawartej z Gościem oraz wymeldowanie go w trybie natychmiastowym.
 3. W sytuacji określonej w ust. 1 powyżej, Gościowi nie przysługuje zwrot należności za pobyt, ani żadne roszczenie odszkodowawcze.

 31

W przypadku, gdy zachowanie Gościa spowodowało obowiązek ponadstandardowego sprzątania, zostanie na niego nałożona kara w wysokości 250 PLN.

 32

1. Za niezastosowanie się przez Gościa do postanowień niniejszego Regulaminu pobytu w innych przypadkach niż wskazane powyżej może zostać nałożona każdorazowo kara w wysokości od 100 do 500 PLN za każde naruszenie w zależności od popełnionego czynu.

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 33

Umowa zawierana jest poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie Hostelu lub poprzez wypełnienie formularza meldunkowego w recepcji obiektu.

 34

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymanie numeru rezerwacji na adres e-mail lub bezpośrednio w recepcji.

35

W celu prawidłowej realizacji usługi, Gość zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.

 36

Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy usługi zawartej na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa.

 37

Hostel upoważniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku gdy Gość narusza warunki niniejszego Regulaminu pobytu. Gość zobowiązany jest wówczas do natychmiastowego uregulowania należności za dotychczasowe usługi oraz ewentualne szkody i jednocześnie zobowiązany jest niezwłocznego opróżnienia Hostelu ze swoich rzeczy i opuszczenia go.

 Reklamacje

 38

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji o ile jest ona związana z wykonywaniem usługi przez Hostel.
 2. Reklamacji podlegają:
 • Niedotrzymanie przez Usługodawcę terminu świadczenia usługi.
 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
 • Niewłaściwe rozliczenie usługi.

 39

 1. Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty wykonywania usługi lub daty, kiedy usługa miała zostać wykonana, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gdanskhostel.pl lub pisemnie w recepcji obiektu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rezerwacji oraz opis zgłoszonych nieprawidłowości.

 40

Reklamacji nie podlegają nieprawidłowości wynikające z:

 1. Podania przez Gościa błędnych danych podczas procesu rezerwacji.
 2. Naruszenia warunków Regulaminu Serwisu Internetowego lub Regulaminu Pobytu.
 3. Nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego lub łącza internetowego podczas procesu rezerwacji po stronie Gościa.
 4. Działania osób trzecich lub działania złośliwego oprogramowania. 

41

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 

Postanowienia końcowe

 42

Hostel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hostelu lub innych osób przebywających w Hostelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hostelu.

 43

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą zostać na jego prośbę odesłane na wskazany adres i na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hostel przechowa przedmioty przez 7 kolejnych dni, po upływie których zostaną one wyrzucone.

  

 

Kierownictwo i personel Hostelu dokłada wszelkich starań, by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na jak najwyższym poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy jednak o zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi naszą niezwłoczną reakcję.

 

Zapraszamy również do Pubu Elewator No.19, gdzie można wypić regionalne piwa, kolorowe drinki oraz zjeść coś smacznego. Dla naszych Gości obowiązują specjalne ceny promocyjne.

 

Elewator Gdańsk Hostel

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem danych osobowych jest GRANFISH Spółka Komandytowa JWM NORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grabnie 28, 76-270 Ustka (dalej także jako „Administrator”).
 2. Dane są zbierane oraz przetwarzane celem realizacji usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi przez:- GRANFISH Sp.k. JWM NORD Sp. z o.o., Grabno 28, 76-270 Ustka, NIP 8392802424 oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonania usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi przez okres dwóch lat od daty zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych (art. 851 KC). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dodatkowo po wyrażeniu zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary ogólnodostępne, wejścia (wraz z obszarem wejścia od strony ulicy Spichrzowej), hole, klatki schodowe, recepcja, pub na parterze, jadalnia i multiroom na I piętrze oraz taras znajdujący się na V piętrze.
 5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 6. Administrator dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: a. na wniosek osób trzecich; b. na wniosek organów prowadzących postępowania; c. na wniosek Kierownika jednostki.
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 11. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.
 13. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez GRANFISH Sp.k. JWM NORD Sp. z o.o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia GRANFISH Sp.k. JWM NORD Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gdanskhostel.pl
 15. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków.