REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wstęp

Granfish Sp. k. JWM Nord Sp. z o.o. będąc właścicielem marki Elewator Gdańsk Hostel wprowadza niniejszy regulamin celem realizacji postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) w związku z działalnością prowadzoną z wykorzystaniem portalu www.gdanskhostel.pl .

2. Definicje

 • Usługi świadczone drogą elektroniczną: świadczenia realizowane przez usługodawcę na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych oraz sieci internetowej, zwane w dalszej części „usługą”.
 • Usługodawca: Granfish Sp. k. JWM Nord Sp.  z o.o., Grabno 28, 76-270 Ustka.
 • Usługobiorca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 • System teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

3. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin udostępniony jest Usługobiorcom nieodpłatnie na stronie internetowej www.gdanskhostel.pl .
 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług portalu jest zapoznanie się Usługobiorcy ze wspomnianym regulaminem oraz akceptacja jego zapisów.
 • Zakazuje się Usługobiorcom wprowadzania do serwisu treści o charakterze nieprawdziwym, bezprawnym, obraźliwym oraz treści mogących wywołać uszkodzenia systemów informatycznych.   

4. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Świadczenie usług w ramach serwisu realizowane jest zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.
 • Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów regulaminu.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  • Komputer osobisty z dostępem do sieci internetowej.
  • System operacyjny Windows.
  • Przeglądarka Internet Explorer, Chrome lub Firefox.
  • Wtyczka Adobe Flash Player.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do konserwacji systemu teleinformatycznego, co może skutkować czasowymi utrudnieniami w korzystaniu z usług.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z regulaminu, jeżeli są one spowodowane czynnikami, na które Usługodawca nie ma wpływu. W przypadku zaistnienia takich czynników realizacja usługi zostanie zawieszona na czas ich trwania.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy naruszającego regulamin.
 • Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji przekazywanych przez Usługobiorcę, chyba że informacje te są niezbędne do realizacji usługi.
 • Zabrania się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca deklaruje świadczenie drogą elektroniczną usług obejmujących:

 • Rezerwacje miejsc noclegowych w Elewator Gdańsk Hostel:
  • Rezerwacji dokonuje się poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej: www.gdanskhostel.pl .
  • Ceny noclegów zamieszczone na portalu odnoszą się do jednej doby za jedno miejsce noclegowe. Zawierają one podatek VAT, opłatę klimatyczną oraz śniadanie w formie bufetu.
  • Walutą rozliczeniową jest polski złoty (PLN).
  • Wszelkie opłaty związane z płatnościami bezgotówkowymi ponosi Usługobiorca.
  • Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie przedpłaty określonej przez Usługodawcę.
  • Proces rezerwacji zostaje zakończony po wygenerowaniu przez system numeru potwierdzenia.
  • Jeżeli Usługobiorca podczas procesu rejestracji stwierdzi wadliwe działanie systemu, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę, celem prawidłowego wykonania usługi.
  • Rezerwacja może zostać anulowana w systemie, jeżeli warunki oferty na to zezwalają.
  • Zwrot kosztów rezerwacji zostanie dokonany w wysokości wpłaconych środków, w ciągu 7 dni roboczych.
 • Informacje i promocje własnych usług:
  • Wszelkie informacje niezwiązane z realizacją usługi są wysyłane wyłącznie po uzyskaniu zgody od Klienta na otrzymywanie treści reklamowych, która może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie procesu rezerwacji.
  • Wspomniane powyżej treści ograniczają się do promocji własnych usług w formie Newslettera.
  • Działania promocyjne realizowane są za pomocą serwisu www.gdanskhostel.pl .
  • Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera wysyłając odpowiednią dyspozycję na adres e-mail Usługodawcy.

6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 • Umowa zawierana jest poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie Usługodawcy.
 • Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymanie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres. Wiadomość ta powinna zawierać numer rezerwacji.
 • W celu prawidłowej realizacji usługi, Usługobiorca zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z powodu podania przez Klienta danych niezgodnych z prawdą.
 • Zawierając umowę z Usługodawcą, Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Serwisu Internetowego oraz Regulaminu Pobytu, dostępnych na stronie internetowej oraz w recepcji hostelu, pod rygorem zerwania umowy.
 • Faktury VAT wystawiane są na życzenie Usługobiorcy, po złożeniu przez niego odpowiedniej dyspozycji drogą e-mailową lub w formularzu kontaktowym. Wspomniana dyspozycja powinna zawierać następujące dane: nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP. Fakturę można odebrać w recepcji hostelu lub zostanie ona wysłana na adres e-mail.
 • Zgodnie z art. 38 p. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy usługi zawartej na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa.

7. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dostęp do sieci internetowej zależny jest od operatora usług telekomunikacyjnych, brak stabilnego dostępu może zakłócić proces rezerwacji.
 • Komunikacja elektroniczna narażona jest na ingerencję osób nieupoważnionych oraz złośliwego oprogramowania.
 • Istnieje ryzyko otrzymywania niezamawianej informacji handlowej (tzw. spam).
 • Usługobiorcy realizujący płatności z wykorzystaniem środków elektronicznych mogą być narażeni na kradzież danych autoryzujących takie płatności.

8. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi

Serwis internetowy www.gdanskhostel.pl wykorzystuje pliki typu cookies. Są to pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy w celu dostosowania strony internetowej do ustawień i preferencji jej użytkownika. Wspomniane pliki nie służą do personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

9. Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.gdanskhostel.pl jest Granfish Sp. k. JWM Nord Sp. z o.o. z siedzibą w Grabno 28, 76-270 Ustka. Priorytetem dla administratora jest ochrona prywatności Klientów. Dane osobowe pozyskiwane poprzez nasz serwis internetowy przetwarzane są wyłącznie zgodnie z zadeklarowanym celem oraz w oparciu o standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przez administratora jest art. 23, p. 1, ust. 1), 3) i 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Dane wymagane przez Usługodawcę w formularzu zamówienia ograniczają się w większości przypadków do imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Są one pozyskiwane w sposób dobrowolny, nie mniej jednak ich wpisanie do formularza jest warunkiem świadczenia usługi. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę jest równoznaczna z akceptacją warunków wykorzystania tych danych. Niepodanie danych w polach formularza oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi rezerwację usługi.
Jeżeli Usługobiorca jest zainteresowany otrzymywaniem informacji o wydarzeniach i promocjach w formie newslettera to powinien wyrazić w tym celu oddzielną zgodę zaznaczając odpowiednią opcję podczas wypełniania formularza. Usługodawca deklaruje, że informacje przesyłane tą drogą będą dotyczyły jedynie promocji własnych usług.
Kontakt z Usługodawcą w formie elektronicznej lub telefonicznej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przesłanie przez Usługodawcę oferty handlowej. Zgoda ta jest niezbędna do przygotowania dla potencjalnego Usługobiorcy zamówionej wyceny.
Podczas korzystania z naszego serwisu internetowego niektóre dane będą automatycznie zapisywane na serwerach. Zakres tych danych obejmuje dostawcę Internetu, informację o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym. Informacje tę pobierane są w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym.    
Usługodawca deklaruje, że nie będzie udostępniał zgromadzonych danych podmiotom zewnętrznym. Wyjątkiem są dane pozyskiwane poprzez moduł rezerwacji znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy, który obsługiwany jest przez firmę Profitroom Sp. z o.o., ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań. Podczas procesu rezerwacji, Usługobiorca zostanie poproszony o wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych w bazie Profitroom Sp.  z o.o. Informacje te udostępniane są wyłącznie w zakresie i celu realizacji umowy z Usługobiorcą.
Dane osobowe mogą być ponad to udostępniane na podstawie przepisów prawnych odpowiednim służbom państwowym, na ich wniosek.  
Usługobiorca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, żądania ich uzupełnienia oraz usunięcia przez Usługodawcę.
Dane osobowe Usługobiorców zabezpieczone są zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Sposób ich zabezpieczenia opisany jest we wdrożonej przez Usługodawcę Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

10. Reklamacje

 • Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji o ile jest ona związana z wykonywaniem usługi przez Usługodawcę.
 • Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty wykonywania usługi lub daty, kiedy usługa miała zostać wykonana, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gdanskhostel.pl lub pisemnie w recepcji obiektu.
 • Reklamacji nie podlegają nieprawidłowości wynikające z:
  • Podania przez Usługobiorcę błędnych danych podczas procesu rezerwacji.
  • Naruszenia warunków Regulaminu Serwisu Internetowego oraz Regulaminu Pobytu.
  • Nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego lub łącza internetowego po stronie Usługobiorcy.
  • Działalności osób trzecich lub złośliwego oprogramowania.
 • Reklamacji podlegają:
  • Niedotrzymanie przez Usługodawcę terminu świadczenia usługi.
  • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
  • Niewłaściwe rozliczenie usługi.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rezerwacji oraz opis zgłoszonych nieprawidłowości.
  • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Dla rezerwacji dokonanych przed jego zmianą wersją właściwą będzie ta, która obowiązywała w chwili przyjęcia zgłoszenia rezerwacji.