Rezerwacje

 

  

Regulamin pobytu

 

Postanowienia ogólne

* 1

 1. Niniejszy Regulamin pobytu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania Gości na terenie Hostelu Elewator Gdańsk Hostel [dalej: Hostel lub Elewator Gdańsk Hostel] prowadzonego przez Granfish Spółka komandytowa JWM Nord Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grabnie 28, 76-270 Ustka, posiadającą NIP: 8392802424, REGON: 771535793, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000563777 [dalej: Spółka].
 2. Regulamin pobytu stanowi integralną część umowy o świadczenie usług noclegowych zawartej ze Spółką.
 3. Do zawarcia ze Spółką umowy o świadczenie usług hotelowych dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Elewator Gdańsk Hostel lub poprzez zameldowanie Gościa w Hostelu. Dokonując czynności opisanych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu pobytu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Niniejszy Regulamin pobytu obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej gdanskhostel.pl, w recepcji Hostelu oraz na każdym jego piętrze.
 • 2
 1. Doba noclegowa w Hostelu trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli Gość nie zadeklaruje późniejszego przyjazdu, dokonana przez niego rezerwacja jest gwarantowana do godziny 18:00, po tej godzinie Gość zostanie przyjęty tylko w przypadku dysponowania przez Hostel wolnymi miejscami.
 • 3

Podczas meldowania się osoba wynajmująca pokój lub miejsce hostelowe winna okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa nieposiadającego ważnego dokumentu tożsamości.

4

 1. Niewymeldowanie się przez Gościa do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, nie jest to jednak tożsame z przedłużeniem pobytu.
 2. W przypadku, gdy pokój lub w łóżko pokoju wieloosobowym [dalej: miejsce hotelowe] nie zostaną zwolnione do godziny 12:00, a to miejsce hostelowe zarezerwowane są na kolejną dobę przez inną osobę, wówczas obsługa Hostelu uprawniona jest do wejścia do pokoju podczas nieobecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do depozytu.

 5

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, najmując miejsce hotelowe, przyjmuje się, że zostały one wynajęte na jedną dobę.

 6

Chęć przedłużenia pobytu winna być przez Gościa zgłoszona w recepcji Hostelu do godziny 10:00. Prośba ta może zostać spełniona wówczas, jeżeli Elewator Gdańsk Hostel będzie dysponował wolnym miejscem hostelowym.

 7

Na terenie Hostelu dostępna jest dla Gości Hostelu bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wifi. Hasło można uzyskać w recepcji Hostelu.

 8

Śniadania serwowane są w godzinach od 8:00 do 10:00.

9

Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.

 10

Elewator Gdańsk Hostel zastrzega sobie prawo do przeprowadzania doraźnych prac konserwacyjnych, w celu eliminacji zgłoszonych usterek, podczas pobytu Gości.

 

Rezerwacja i opłaty

 11

Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry).

 12

Cena za nocleg wynika z zawartej ze Spółką Umowy i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w Hostelu. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej Hostelu w zakładce ”REZERWACJE”. Hostel zastrzega sobie prawo zmian cen na czas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

13

 1. W szczególnych wypadkach Elewator Gdańsk Hostel zastrzega sobie możliwość pobrania od Gościa kaucji zwrotnej.
 2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 powyżej zabezpiecza pokrycie należności z tytułu najmu miejsca hotelowego lub ewentualnych szkód powstałych z tytułu nieprawidłowego korzystania przez Gościa z Hostelu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia miejsca hotelowego.
 3. Pobrana na zasadach określonych w niniejszym paragrafie kaucja podlega zwrotowi w kwocie pozostałej po potrąceniu należności określonych w ust. 2 powyżej.
 4. Pobrana od Gościa kaucja zwrotna nie podlega waloryzacji.

 14

W przypadku pobytu grupowego organizator grupy zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników i przekazania jej recepcji Hostelu.

 15

Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji.

 

Zasady korzystania z usług Hostelu

16

W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca noclegowe), dlatego Goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.

 17

Elewator Gdańsk Hostel może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować w trakcie trwającego pobytu Gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin Hostelu lub zasady współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

 18

 1. Osoby nie zameldowane w Hostelu nie mogą przebywać na terenie obiektu.
 2. Zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w Hostelu. Gość Hostelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet przed upływem terminu, za który uiścił opłatę.

 19

 1. Istnieje możliwość zaakceptowania przez Hostel pobytu dzieci poniżej 16 roku życia jedynie w przypadku rezerwacji całych pokoi.
 2. W trakcie całego pobytu dzieci muszą znajdować się pod opieką rodziców.
 3. Hostel nie bierze odpowiedzialności za nieletnich pozostawionych bez opieki. Za zachowanie dzieci, w tym wyrządzone szkody odpowiadają ich opiekunowie.

 20

 1. Istnieje możliwość zaakceptowania przez Hostel pobytu małych zwierząt jedynie w przypadku rezerwacji całych pokoi. Pobyt zwierzęcia musi być potwierdzony przez Hostel przed przyjazdem Gości.
 2. Za pobyt zwierzęcia Hostel pobiera dodatkową opłatę w wysokości 50 PLN/dobę.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Hostelu bez uprzedniego powiadomienia o tym recepcji oraz bez uzyskania zgody Hostelu.

 21

Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków narkotyzujących oraz substancji psychotropowych.

22

 1. Obowiązkiem Gościa jest utrzymywanie porządku zarówno w pokojach jak i w częściach wspólnych Hostelu.
 2. Podczas dłuższych pobytów tych samych Gości pokoje przez nie zajmowane sprzątane są po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel jest wymieniana po siódmej dobie hostelowej.

 

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

 23

Hostel nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz niedogodności spowodowane podaniem przez Gościa nieprawdziwych danych podczas procesu rezerwacji.

 24

Elewator Gdańsk Hostel pozostawia do dyspozycji gości w każdym pokoju zamykaną na klucz szafkę na pozostawienie swoich rzeczy osobistych. Tym samym Hostel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości, z zastrzeżeniem §25, o ile rzeczy te nie pozostawały w zamkniętej na klucz szafce w pokoju.

25

Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe lub inne przedmioty wartościowe lub przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną, nie pozostawione w depozycie, Elewator Gdańsk Hostel nie ponosi odpowiedzialności.

26

Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.).

27

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałe na skutek jego nieprawidłowego działania czy zaniechania.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję Hostelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 28

 1. Goście w celu uzyskania dostępu do miejsc hotelowych otrzymują od Hostelu kartę magnetyczną.
 2. W przypadku utraty którejkolwiek z udostępnionych Gościowi kart pobierana jest od niego opłata w wysokości 45,00 PLN za każdą zgubioną kartę.

 29

 1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. Osoby nieprzestrzegające zakazu palenia zostaną obciążone kosztami dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości 300 PLN za każde pomieszczenie, w którym stwierdzono obecność dymu tytoniowego.
 3. Palenie tytoniu lub używanie otwartego ognia może spowodować włączenie alarmu przeciwpożarowego, co skutkować będzie obciążeniem Gościa kosztami nieuzasadnionego wezwania staży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 500 PLN.

 30

 1. Na Gościa naruszającego ciszę nocną zostanie nałożona kara w wysokości 100 PLN.
 2. W skrajnych przypadkach, za rażące naruszenie ciszy nocnej Hostel upoważniony jest do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy zawartej z Gościem oraz wymeldowanie go w trybie natychmiastowym.
 3. W sytuacji określonej w ust. 1 powyżej, Gościowi nie przysługuje zwrot należności za pobyt, ani żadne roszczenie odszkodowawcze.
 • 31

W przypadku, gdy zachowanie Gościa spowodowało obowiązek ponadstandardowego sprzątania, zostanie na niego nałożona kara w wysokości 250 PLN.

 32Za niezastosowanie się przez Gościa do postanowień niniejszego Regulaminu pobytu w innych przypadkach niż wskazane powyżej może zostać nałożona każdorazowo kara w wysokości od 100 do 500 PLN za każde naruszenie w zależności od popełnionego czynu.

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 33

Umowa zawierana jest poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie Hostelu lub poprzez wypełnienie formularza meldunkowego w recepcji obiektu.

 34

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymanie numeru rezerwacji na adres e-mail lub bezpośrednio w recepcji.

35

W celu prawidłowej realizacji usługi, Gość zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.

 36

Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy usługi zawartej na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa.

 37

Hostel upoważniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku gdy Gość narusza warunki niniejszego Regulaminu pobytu. Gość zobowiązany jest wówczas do natychmiastowego uregulowania należności za dotychczasowe usługi oraz ewentualne szkody i jednocześnie zobowiązany jest niezwłocznego opróżnienia Hostelu ze swoich rzeczy i opuszczenia go.

 

Reklamacje

38

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji o ile jest ona związana z wykonywaniem usługi przez Hostel.
 2. Reklamacji podlegają:
 • Niedotrzymanie przez Usługodawcę terminu świadczenia usługi.
 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
 • Niewłaściwe rozliczenie usługi.

 39

 1. Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty wykonywania usługi lub daty, kiedy usługa miała zostać wykonana, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gdanskhostel.pl lub pisemnie w recepcji obiektu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rezerwacji oraz opis zgłoszonych nieprawidłowości.

 40

Reklamacji nie podlegają nieprawidłowości wynikające z:

 1. Podania przez Gościa błędnych danych podczas procesu rezerwacji.
 2. Naruszenia warunków Regulaminu Serwisu Internetowego lub Regulaminu Pobytu.
 3. Nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego lub łącza internetowego podczas procesu rezerwacji po stronie Gościa.
 4. Działania osób trzecich lub działania złośliwego oprogramowania.
 • 41

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 

Postanowienia końcowe

 42

Hostel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hostelu lub innych osób przebywających w Hostelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hostelu.

 43

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą zostać na jego prośbę odesłane na wskazany adres i na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hostel przechowa przedmioty przez 7 kolejnych dni, po upływie których zostaną one wyrzucone.

 

Kierownictwo i personel Hostelu dokłada wszelkich starań, by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na jak najwyższym poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy jednak o zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi naszą niezwłoczną reakcję.

 

Zapraszamy również do Pubu Elewator No.19, gdzie można wypić regionalne piwa, kolorowe drinki oraz zjeść coś smacznego. Dla naszych Gości obowiązują specjalne ceny promocyjne.

 

Elewator Gdańsk :)